Vesialan asiantuntijapalvelut
yrityksille, kunnille ja
viranomaisille.

 

Referenssejämme

HELCOM

Niina toimi HELCOM BASE-projektin (Implementation of the Baltic Sea Action Plan in Russia) lääkeaineasiantuntijana. Linkki BASE-hankkeen kotisivuille: http://helcom.fi/helcom-at-work/projects/base/

”Niinan tukeen voi luottaa, kun tarvitsee tietoa lääkeaineista jätevedessä. Niina tekee sujuvasti yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa ja laittaa asiantuntijuutensa peliin. Hankkeessamme Niina toimi toisen konsultin laadunvalvojana, esitteli hanketta PA Hazards -kokouksissa ja fasilitoi seminaareja Pietarissa. Suosittelen yhteistyötä Envienon ja Niinan kanssa, se on takuulla sujuvaa ja ammattimaista.”

– Saija Vuola, projektipäällikkö, BASE-projekti, Itämeren suojelukomissio HELCOM

 

Vihdin vesi

Kalvobioreaktoriprosessi (MBR- eli membrane bioreactor –prosessi) on jätevedenpuhdistusmenetelmä, joka yhdistää aktiivilietteeseen perustuvan orgaanisen aineen biologisen hajottamisen sekä kalvosuodatukseen perustuvan mekaanisen lietteen erottamisen. Vihdin Vesi pilotoi ensimmäisten joukossa tätä tekniikkaa tarkoituksenaan tehostaa typenpoistoa. Pilotointijakso alkoi maaliskuussa 2014 ja jatkuu ainakin kuuden kuukauden ajan. Tuloksia hyödynnetään Vihdin Veden Nummelan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan uusimisessa. Lisää aiheesta Vihdin Veden sivuilla: http://www.vihti.fi/palvelut/vesihuoltolaitos/ajankohtaiset_asiat
Envienon Niina on hankkeen projektipäällikkö. Muut hankkeen toteuttajat ovat:

  • Vihdin Vesi vastaa toteutuksesta ja diplomityöntekijä on palkattu operoimaan koelaitosta ja tekemään
 tarvittavia analyysejä.
  • Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto ohjaa diplomityötä.

”Envienon toiminnassa tulee vahvasti esille asiakaskokemuksen ymmärtäminen. Pidän asiakkaan toimintaympäristön tuntemisen tärkeänä. Projektipäällikön roolissa oleminen läsnä mutta useimmiten etänä on haaste ja arvostan palvelussa kommunikointitapoja ja joustavuutta.”

– Hilkka Peltoharju, vesilaitoksen johtaja, Vihdin Vesi

 

Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hanke

Lajissaan laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke selvitti 26 haitallisen aineen tai aineryhmän esiintymistä suomalaisissa jätevesissä. Vesilaitosyhdistys koordinoi laajan selvityksen, jossa analysoitiin yhdyskuntien puhdistamoille tulevien ja puhdistamoilta lähtevien jätevesien haitta-ainepitoisuuksia. Hankkeeseen osallistui 64 puhdistamoa, jotka puhdistivat yhteensä n. 3,25 miljoonan suomalaisen jätevedet. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kattavasti tietoa haitallisten aineiden kuormituksesta puhdistamoille, niiden poistumisesta puhdistusprosessissa sekä käsitellyn veden pitoisuuksista.
Envieno toimi projektissa konsulttina ja vastasi analyysilaboratorioiden kilpailutuksesta, näytteenoton suunnittelusta, tulosten käsittelystä ja raportoinnista.

”Kiitos Niinalle erinomaisesta työstä. Tulemme paneutumaan tuloksiin varmasti monissa eri yhteyksissä. Tämä on haitallisten aineiden selvityksissä merkittävä uraa uurtava saavutus.”

– Airi Karvonen, Ympäristöministeriö

”Olemme hyvin tyytyväisiä Envieno ky:n kanssa toteutettuun Haitalliset aineet jätevesissä – hankkeeseen. Yhteistyö hankkeen kuluessa sujui hyvin ja yllättävien haasteiden ratkaisu onnistui joustavasti. Loppuraportti on meille jatkossa hyödyllinen tietopaketti, jossa on monipuolisesti ja havainnollisesti analysoitu hankkeen tulokset.”

– Saijariina Toivikko, Vesilaitosyhdistys

Lisää hankkeesta voit lukea Vesilaitosyhdistyksen sivuilta: http://www.vvy.fi/vesihuolto_linkit_lainsaadanto/jatevedet/haitalliset_aineet_-hanke_2013.
Loppuraportin voit ladata itsellesi tästä.

Standardit tutuiksi kaikille!

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista.

Envieno on METSTAN kanssa yhteistyössä tehnyt vesialan standardisointia tutuksi kaikille! Olemme muun muassa suomentaneet kymmenen talousveden puhdistamiseen käytettävän kemikaalin standardia. Lisäksi olemme METSTAN kanssa tehneet esittelyvideoita mm. siitä, miten standardeja voi käyttää työkaluina vesikemikaalien hankinnassa esitettäviin vaatimuksiin. Lisää standardisointiin liittyviä videoita on tulossa lisää ja syksyllä järjestämme yhteistyössä myös vesikemikaalien hankintoihin keskittyvän koulutuksen.

http://www.youtube.com/watch?v=a2nIetmcMrQ